عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
هوش هیجانی 1397/05/27 1397/06/13 5 ساعت 1,200,000
مهارتهای عمومی مدیریت 1397/05/16 1397/06/01 32 ساعت 8,000,000
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
DBA فرانسه - رایگان
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی 1395/07/01 1395/08/06 32 ساعت 8,000,000
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 1396/11/16 1396/12/04 32 ساعت 6,000,000
تحلیل محیط داخلی و بین المللی 32 ساعت 8,000,000
مسائل جاری مدریت اجرایی - سمپوزیوم 1395/08/01 1395/09/04 16 ساعت 4,000,000
مهارتهای عمومی مدیریت- مجموعه کارگاه های آموزشی 1395/09/01 1395/09/25 32 ساعت 8,000,000
مدیریت استراتژیک 32 ساعت 6,000,000
سیستم های اطلاعات مدیریت 32 ساعت 6,000,000

 

1 2 صفحه: