عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
تور علمی صنعتی مدیریت نوآوری بازار محور 1396/01/29 1397/04/10 - 190,000,000
مدیریت سازمان و ساختار سازمان های تولیدی 1396/11/08 1396/11/30 8 ساعت 1,600,000
دوره تخصصی مدیریت کارخانه 160 ساعت 40,000,000
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
تحقیقات بازار 1395/10/16 32 ساعت 8,000,000
دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) 1396/12/01 1397/01/23 512 ساعت 390,000,000
DBA فرانسه - رایگان
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی 1395/07/01 1395/08/06 32 ساعت 8,000,000
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 1396/11/16 1396/12/04 32 ساعت 6,000,000
تحلیل محیط داخلی و بین المللی 32 ساعت 8,000,000
مسائل جاری مدریت اجرایی - سمپوزیوم 1395/08/01 1395/09/04 16 ساعت 4,000,000

 

1 2 صفحه: