عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000