عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی 1395/07/01 1395/08/06 32 ساعت 8,000,000
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 1396/11/16 1396/12/04 32 ساعت 6,000,000
تحلیل محیط داخلی و بین المللی 32 ساعت 8,000,000
مسائل جاری مدریت اجرایی - سمپوزیوم 1395/08/01 1395/09/04 16 ساعت 4,000,000
مهارتهای عمومی مدیریت- مجموعه کارگاه های آموزشی 1395/09/01 1395/09/25 32 ساعت 8,000,000
مدیریت استراتژیک 32 ساعت 6,000,000
سیستم های اطلاعات مدیریت 32 ساعت 6,000,000
بازرگانی بین المللی 1395/06/01 1395/07/01 32 ساعت 8,000,000
اصول بازاریابی 1396/05/22 1396/06/02 32 ساعت 8,000,000
مدیریت طرح های توسعه 32 ساعت 6,000,000
مدیریت تکنولوژی و نوآوری 1396/07/01 1396/10/21 32 ساعت 6,000,000
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت 1396/12/19 1397/04/14 32 ساعت 6,000,000
حسابداری مدیریت 1396/11/16 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت منابع انسانی 1396/07/01 1396/08/25 32 ساعت 6,000,000
روش تحقیق در علوم اجتماعی 1396/06/25 1396/07/06 32 ساعت 6,000,000
رفتار و رهبری سازمانی 1395/10/20 1395/11/21 32 ساعت 8,000,000

 

1 2 صفحه: