عنوان دوره: دوره تخصصی مدیریت کارخانه

هدف دوره:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره: 160 ساعت

ظرفیت دوره 15

هزینه: 40,000,000ریال

شرح دوره:

محتوای دوره:

عنوان دوره مدت دوره نام استاد

تاریخ برگزاری

شهریه دوره با حمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی یزد ثبت نام
مدیریت سازمان و ساختار سازمان های تولیدی 8 آقای علیپور 96/11/30 160/000 تومان ثبت نام
مدیریت استراتژیک و استراتژی های تولید 16   در حال برنامه ریزی    
اصول طراحی کارخانه و طرح گسترش کارخانه 8 خانم قنبری در حال برنامه ریزی    
برنامه زمانبندی تولید و برنامه ریزی تسطیح ظرفیت 16   در حال برنامه ریزی    
مدیریت مواد و موجودی 8 خانم قنبری در حال برنامه ریزی    
تهیه طرح های توجیه اقتصادی، فنی 16 مهندس داد در حال برنامه ریزی    
کارسنجی و زمانسنجی 8   در حال برنامه ریزی    
کیفیت و استانداردهای سیستمی 16 خانم قنبری در حال برنامه ریزی    
مدیریت دارایی های فیزیکی 16 خانم قنبری در حال برنامه ریزی    
مدیریت زنجیره تامین 8 دکتر ناجی زاده در حال برنامه ریزی    
ابزارهای حل مساله و تصمیم گیری 8   درحال برنامه ریزی    
پیش بینی تقاضا 8 آقای شجاعی در حال برنامه ریزی    
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 16   در حال برنامه ریزی    

 

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره:

تلفن تماس:03538223333

ثبت نام در دوره