عنوان دوره: طراحی و تدوین استراتژی های رقابتی

هدف دوره:

تاریخ شروع دوره: 1397/01/28

تاریخ پایان دوره: 1397/01/28

تاریخ شروع ثبت نام: 1397/01/20

تاریخ پایان ثبت نام: 1397/01/28

مدت دوره: 2 ساعت

ظرفیت دوره 15

هزینه: رایگانریال

شرح دوره:

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره:سازمان مدیریت صنعتی یزد

تلفن تماس:03538223333

ثبت نام در دوره