ثبت نام دوره های عالی مدیریت اجرایی(در سطح کارشناسی ارشد)
مدت دوره:2 سال شرايط كارآموزان: دارا بودن مدرک کارشناسی از موسسات آموزشی معتبر حداقل سه سال سابقه کار یا فعالیت اجتماعی اتمام خدمت نظام وظیفه (برای داوطلبین مرد)
بیشتر ...
 

 ثبت نام دوره های عالی مدیریت اجرایی (در سطح کارشناسی ارشد)
مدت دوره:2 سال شرايط كارآموزان: دارا بودن مدرک کارشناسی از موسسات آموزشی معتبر حداقل سه سال سابقه کار یا فعالیت اجتماعی اتمام خدمت نظام وظیفه (برای داوطلبین مرد)
بیشتر ...