فرم شرکت در نظر سنجی:

نظر شما در مورد كيفيت دوره هاي درسطح كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي يزد (MBA) چيست؟