روزنوشت پیتر دراکر

 

روزنوشت پیتر دراکر یادداشت آوریل هفته 6

هر روز با پندی از پدر مدیریت نوین  

زندگی نامه پیتر دراکر

 

هفته ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن
1 راستی در رهبری  گذر از گسل پیشاهنگ تغییر مدیریت چون مجاهده ای انسانی    
2 شناختن آینده پذیرش واقعیت محک نوآوری کارگر مسئول    
3 وجوب مدیریت انقلاب مدیریت دانش دیگران غرض از عملکرد    
4 مقاومت سازمان ها در برابر تحرک دانش و فن آوری در نوآوری دنبال ایده های بزرگ باشید سازمان ها و افراد    
5 ترک کهنه ها کاهش جمعیت جوان در تدارک آینده گزینش رهبر    
6 روال ترک کهنه  شرکت فراملیتی نوآوری و خطرپذیری صفت های رهبر    
7 دارایی نه هزینه شخص با سواد آفریدن یک کل واقعی      
8  آزادی عمل در کار فکری موازنه میان ثبات و تغییر تلاطم تهدید یا فرصت      
9 سیمای بنگاه جدید سازمان ها ثبات جوامع را بر هم می زنند آماده شدن برای تغییر دایم      
10 مدیریت: بدیل خودکامی سازمان مدرن باید ثبات زدا باشد در طلب تغییر      
11 مدیریت و الهیات عامل انسانی در مدیریت محک زدن تغییر      
12 عمل بر نظر مقدم است نقش تماشاگر هدف اصلی بنگاه اقتصادی      
13 مدیریت و علوم انسانی طبیعت آزادی اجرایی کردن طرح های راهبردی      
14 نگرش مدیرانه چشمداشت ها از رهبری سیاسی اصول فراگیر کارآفرینی      
15 ذهنیت سازمان رستگاری از طریق جامعه هم کوتاه مدت ،هم بلند مدت      
16 وظیفه مدیریت تولید نتیجه ی مطلوب است نیاز به همسو ساختن علایق تعدیل هدف ها و ظرفیت ها      
17 وظیفه اجتماعی اصلی مدیریت  هدف اجتماعی جامعه غرض از سود      
18 جامعه ی سازمانهای خدمتگذار بازآفرینی دولت اخلاق و سود      
19 هدف غایی جامعه خصوصی سازی مجدد تعریف عملکرد بنگاه      
20 طبیعت انسان و جامعه مدیریت و توسعه ی اقتصادی کارنامه ی مدیر      
21 نقش سود شکست برنامه ریزی متمرکز فراسوی انقلاب اطلاعات      
22 اقتصاد چون ساحتی اجتماعی دولت سبیل چرب کن فن آوری اینترنت و مسئله ی آموزش و پرورش      
23 فضایل شخصی و صلاح همگانی وظایف تازه ی دولت قدرت عظیم تجارت الکترونی      
24 بازخورد:کلید یادگیری مستمر مشروعیت بنگاه چالش های تجارت الکترونی      
25 بازآفریدن خویش حاکمیت در بنگاه از داستان های حقوقی تا واقعیت های اقتصادی      
26 بوم شناس اجتماعی متوازن کردن سه ساحت بنگاه اداره کردن بنگاه های چند ملیتی      
27 آیین مدیریت تعریف هدف اصلی و رسالت بنگاه  فرمانده یا شریک      
28 آزمایشی مهارشده در سوء مدیریت تعریف هدف اصلی و رسالت بنگاه اطلاعات در خدمت راهبرد      
29 عملکرد =سنجه و محک سنجش مدیر شناخت آنچه مشتری خریدار آن است ناکامی علم مدیریت      
30 تروریسم و روندهای اساسی   ماهیت نظام های پیچیده      
31 جامعه ی کارآمد   از تحلیل تا مشاهده      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر: