ارزشیابی مدارک کوتاه مدت و بلندمدت سازمان مدیریت صنعتی

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

طی نامه ای دوره های مختلف سازمان مدیریت صنعتی در مقاطع مختلف را از جهت ارزشیابی در نظام طبقه بندی مشاغل تایید نمود.

تصویر نامه مذکور به شرح زیر است: 

منبع خبر: