thumb_20.jpgمدیریت حمل و نقل :

بخش حمل و نقل یکی از بخش های زیربنایی دراقتصاد کشور است و ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بخش ها  به ویژه بخش های  عمرانی و لجستیکی  دارد. 
مهمترین روش های حمل کالا و مسافر عبارتند از :  
1.حمل و نقل جاده ای

2.حمل و نقل ریلی
3.حمل و نقل هوایی
4.حمل و نقل دریایی
5. حمل و نقل لوله ای 
درحال حاضر در حدود 90 درصد  از حمل و نقل بار و مسافر  در کشور  از طریق جاده و کمتر از 10 درصد توسط راه آهن صورت میگیرد. همچنین سهم حمل و نقل هوایی از حمل و نقل مسافر در حدود 4 درصد است.  
بخش حمل و نقل به دلیل نقش کلیدی که در برقراری ارتباط بین مراکز تامین ، مراکز تولید و مراکز توزیع ایفا میکند ، باید متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی کشور توسعه یابد ، در غیر اینصورت تحقق برنامه های اقتصادی به دلیل نا کار آمدی سیستم های حمل و نقل و لجستیک با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
در یک رویکرد کلی پروژه های حمل و نقل را می توان در دو فاز مورد بررسی و ارزیابی قرارداد: 
الف _ فاز اجرا و ساخت
ب_ فاز بهره برداری 
در هر دو فاز اشاره شده ،  سازمان مدیریت صنعتی می تواند به عنوان مشاور به مجریان ، سرمایه گذاران ، دولت ، بهره برداران و مدیران خدمات مشاوره ای لازم را ارائه نماید.
نمونه ای از خدمات قابل ارائه سازمان مدیریت صنعتی در حوزه حمل و نقل :
الف : ارزیابی  و  اولویت بندی :

 • اولویت بندی پروژه های حمل و نقل ( به تفکیک در هر بخش ؛ جاده ای ، ریلی ، هوایی ، ..... )
 • ارزیابی و اولویت بندی گزینه های حمل و نقل عمومی
 • ارزیابی ، رتبه بندی و  انتخاب پیمانکار در پروژه های حمل و نقل
 • اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان تجهیزات و ناوگان حمل و نقل ( ریلی، جاده‌ ای)
 • ارزیابی و اولویت بندی طرح های توسعه شبکه حمل و نقل (ریلی ، جاده ای)
 • ارزیابی عملکرد سیستم های لجستیک و  زنجیره تامین 
 •  ارزیابی عملکرد شرکت های  حمل و نقل
 •  ارزیابی کارایی سیستم های حمل و نقل
 • ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتریان ( راه آهن – مترو )
 • عارضه یابی سیستم های حمل و نقل

ب :  استراتژی و ساختار  : 

 • برنامه ریزی استراتژیک ترانزیت و حمل و نقل کانتینری
 • طراحی ساختار سازمانی شرکت های حمل و نقل

ج : اقتصاد حمل و نقل  :

 • ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل
 • تعرفه و قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
 • ارائه برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
 • برآورد ناوگان مورد نیاز حمل و نقل  ( ریلی ، جاده ای)
 • بررسی و تحلیل بازار حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
 • خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)

برخی تجارب سازمان مدیریت صنعتی  در حوزه حمل و نقل  : 

 • تدوین سند چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی، 1389
 • تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت  توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش ، 1388
 • بررسی الگوهای حمل و نقل ترکیبی و ارائه الگوی مناسب برای کشور ، 1386
 • تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو، 1385

فرم درخواست مشاوره