حوزه های ارائه خدمات مشاوره و یا به عبارتی استاندارسازی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی به شرح ذیل می باشد.

•راهبری سازمانی
•مدیریت استمرار تداوم کسب‌وکار
•برنامه‌ریزی و کنترل عملیاتی تولید
•سیستم مدیریت کیفیت
•مدیریت انرژی
•مدیریت محیط زیست
•HSE
•سیستم مدیریت صنایع غذایی  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایی
•مدیریت بازاریابی و فروش
•برنامه‌ریزی منابع انسانی (ERP)
•مدیریت پروژه
•ارزیابی مخاطرات (ریسک)
•مدل تعالی سازمانی (EFQM)
•مدیریت برند و برندسازی
•سیستم‌های‌ مدیریت یکپارچه (IMS)
•مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ISO 20000&ITIL)
•COBIT
•شش سیگما
•برنامه‌ریزی منابع انسانی
•سیستم مدیریت امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات
•تدوین طرح استمرار کسب‌وکار (Business Plan)
•سیستم مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات
•مدیریت قیمت تمام شده
•مدیریت رضایت‌مندی مشتری
•مدیریت پروژه
•مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
•اصول تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی
•سیستم‌های مدیریتی مرتبط با آموزش و کارشناسان آموزشی
•سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و مراکز تست و آزمون(ISO 17025)
•مدیریت فرایند کسب‌وکار‌
•آزمون محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
•مدیریت کیفیت در صنایع خودرو