بسته دوره‌های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت:

• آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO9001:2015 نسبت به ویرایش سال 2008؛
• تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت، مبتنی بر الزامات استاندارد ISO9001:2015؛
• آشنایی با ممیزی داخلی استاندارد ISO9001:2015 (مبتنی بر استاندارد ISO19011)؛
• سرممیزی ISO9001:2015 (با گواهینامه رسمی IRCAیا RABQSA)؛
• بازآموزی سرممیزان از ISO 9001:2008به ISO 9001:2015؛
• اصول مدیریت فرایند (آشنایی با اصول BPMNو BPMCBoK)؛
• تحلیل داده‌های فرایندی با استفاده از ابزارهای آماری (مینیتب)؛
• تدوین شاخص و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت؛
• آشنایی با اصول مهندسی ارزش؛
• تشریح قوانین نظام آراستگی محیط کار و پیاده‌سازی عملی آنها؛
• تشریح اصول و روال پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان؛
• طراحی و پیاده‌سازی سیستم نظام پیشنهادات در سازمان؛