بسته دوره‌های مدیریت پروژه:

• تشریح اصول و نیازمندی‌های مدیریت پروژه حرفه‌ای (مبتنی بر استاندارد PMBoK)؛
• دوره کارگاهی تشریح اصول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به همراه آموزش نرم افزارهای کنترل پروژه (دورۀ میان مدت)؛
• تجزیه و تحلیل تأخیرات در پروژه‌ها و مدیریت آن؛
• مدیریت ریسک بر اساس استاندارد PMBOK؛
• آمادگی آزمون مدیریت پروژه PMP؛
• کارگاه آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO؛
• کارگاه آموزشی نرم‌افزار Primavera؛
• کارگاه آموزشی نرم‌افزار MSP؛
• کارگاه آموزشی استفاده از نرم‌افزار اکسل برای مدیریت پروژه؛
• بسته آموزشی مدیریت عملکرد پروژه (اصول برنامه‌ریزی و زمانبندی پروژه و تدوین WBS، محاسبه و گزارش میزان پیشرفت پروژه، محاسبه و گزارش میزان تأخیرات پروژه)؛
• اصول مستندسازی، مدیریت دانش پروژه و گزارش نویسی؛