بسته دوره‌های مدیریت ایمنی و سلامت:

• تشریح الزامات مدیریت HSE (بهداشت - ایمنی - محیط زیست)؛
• کارگاه تشریح اصول پیاده‌سازی HSE در سازمان‌ها؛
• مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی OHSAS 18001:2007؛
• ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007؛
• تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی (مبتنی بر استاندارد ISO45001)؛
• روش‌ها و تکنیک‌های شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی؛
• مدیریت شرایط اضطراری؛
•  مربیگری در HSE (ویژه مدیران و سرپرستان)؛

• سرممیزی OHSAS 18001:2007(با گواهینامه رسمیIRCA یا RABQSA)؛
• کارگاه تدوین MSDS برای سازمان‌ها؛
• مبانی تشریح الزامات و ممیزی داخلی  HSE-MS؛
• تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE؛
• مدیریت ریسک برمبنای استاندارد ISO 31000؛
• مدیریت HSE پیمانکاران؛