بسته دوره‌های مدیریت زیست محیطی، مدیریت انرژی و سیستم‌های مدیریت سبز:

• مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (مبتنی بر استاندارد ISO14001:2015)؛
• آشنایی با تغییرات در استاندارد  ISO14001:2015نسبت به ویرایش سال 2004؛
• سرممیزی ISO 14001:2015 (با گواهینامه رسمیIRCA یا RABQSA)؛
• بازآموزی سرممیزان از ISO 14001:2004 به ISO 14001:2015؛
• سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011(با گواهینامه رسمی IRCA یا RABQSA)؛
• ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت انرژی و زیست محیطی (مبتنی بر استانداردهایISO50001، ISO14001:2015 و ISO19011)؛
• مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2011؛
• مبانی ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002:2014؛
• تشریح اصول اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی سازمان و مدیریت شاخص‌های عملکرد انرژی (با استفاده از استاندارد ISO50006)؛
• تربیت ارزیاب مدل تعالی مدیریت انرژی سازمان؛