بسته دوره‌های مدیریت منابع انسانی

• تشریح الزامات و اصول پیاده‌سازی استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO10015؛
• تشریح الزامات و اصول پیاده‌سازی استاندارد ISO34000 (تعالی منابع انسانی)؛