بسته دوره‌های مدیریت ارتباط با مشتریان

• تشریح الزمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (مبتنی بر استانداردهای سری 10000)؛
• تشریح اصول و روش‌های پیاده‌سازی مدیریت روابط عمومی، در عصر جدید؛