بسته دوره‌های مدیریت فرایند و مهندسی سیستم

• دوره آموزشی آشنایی با متدولوژی BPMN 2؛
• آشنایی با اصول شناسایی و مدیریت فرایندهای کسب ‌وکار (مبتنی بر BPMCBoK)؛
• دوره کاربردی استفاده از نرم افزار Visual Paradigmجهت پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار؛
• طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری با استفاده از متدولوژی UML و نرم‌افزار Rational rose؛
• تشریح اصول و قواعد طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS).