بسته دوره‌های مدیریت فناوری اطلاعات

• تشریح الزامات و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO/IEC27001:2013و  ISO/IEC27002:2013؛
• تشریح تغییرات استاندارد ISO27001:2013 نسبت به ویرایش سال 2005؛
• تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (مبتنی بر استاندارد ISO27001:2013)؛
• مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO/IEC27005:2011؛
• سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013 (با گواهینامه رسمی IRCA یا RABQSA)؛
• سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011(با گواهینامه رسمی IRCAیا RABQSA)؛
• تشریح اصول و قواعد پیاده‌سازی پیشرفته سیستم امنیت اطلاعات مبتنی بر سری استانداردهای ISO/IEC27000؛
• دوره کارگاهی آگاه‌سازی مدیران نسبت به مدیریت امنیت اطلاعات؛
• کارگاه تدریس موضوعات پایه‌ای شبکه و بررسی نکات امنیتی آنها (مبتنی بر Network+)؛
• دوره کارگاهی آشنایی با اصول امنیت اطلاعات در برنامه‌نویسی؛
• کارگاه تدریس موضوعات پایه‌ای امنیت اطلاعات و بررسی نکات اجرای آنها در عمل (مبتنی بر Security+)؛
• اصول و مبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO/IEC 20000-1:2011 و  ISO/IEC 20000-2:2012؛
• کارگاه عملی پیاده‌سازی ITIL در سازمان‌ها؛