بسته دوره‌های مدیریت تداوم کسب‌وکار

• تشریح الزامات و اصول سیستم مدیریت تداوم کسب ‌و کار، مبتنی بر استانداردهای ISO22301:2012&ISO 22313:2012؛
• ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد‌های ISO 22301:2012&ISO 19011:2011؛
• سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب ‌و کار مبتنی بر استاندارد ISO 22301:2012 (با گواهینامه رسمی IRCA)؛
• مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ISO 22301:2012&ISO31000:2009؛
• مدیریت بازیابی حوادث فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 24762:2008؛