بسته دوره‌های تعالی سازمانی

• تشریح معیارهای مدل تعالی اروپایی سازمان (EFQM)؛
• تشریح فرایند خود ارزیابی مدل‌های تعالی (مبتنی بر مدل EFQM)؛
• دوره جامع تربیت ارزیاب و خود ارزیاب بین‌المللی مدل تعالی EFQM؛
• تعالی سازمانی ویژه مدیران ارشد؛
• الگو برداری سیستماتیک BENCHMARKING و کاربرد آن در فرایند بهبود تعالی سازمان؛
• طرح ریزی نتایج سازمانی ویژه مدیران تعالی؛