هموار یک ممیزی خوب می‌تواند درراستای شناسایی باگ‌های عملیاتی کسب و کار بسیار موثر باشد. اما آنچه می‌تواند برای یک بنگاه اقتصادی اثر بخش باشد، تجزیه و تحلیل مناسب و بومی‌سازی شده نتایج ممیزی برای آن بنگاه باشد تا خروجی این تجزیه و تحلیل بتواند نقشه راه مناسبی برای ادامه حیات اثربخش کسب و کارهای بنگاه باشد.
در حال حاضر این مرکز از طریق همکاری رسمی با هلدینگ IEDP  و استفاده از توان ممیزی کارا و اثربخش این هلدینگ و همچنین در اختیار داشتن ممیزین رسمی قادر به صدور گواهینامه های معتبر بین المللی برای انواع سیستم های مدیریتی و تحت اعتبار مراکز تصدیق (BCI) کانادا و (AQC) آمریکا و IEDP (ایران) می باشد.