ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار حرفه سمت فایل رزومه  عکس
1 محمد حسن علیپور فلاح پسند فوق لیسانس مدیریت اجرایی 20 مدرس و مشاور مدیریت سهام دار رزومه
2 محمد دیانتی دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار 10 مدرس و مشاور مدیریت مدیرعامل و عضو هیات مدیره رزومه
3 محمدرضا اخوان شریف یزدی ...... 30 مدیر صنعتی سهام دار رزومه
4 دکتر سعید سعیدا اردکانی دکترای مدیریت بازرگانی 25 مدرس و مشاور مدیریت عضو سازمان

رزومه 

 

5 دکتر ابوالقاسم نوری دکترای روانشناسی اجتماعی 30 مدرس و مشاور مدیریت عضو علی البدل هیات مدیره رزومه
6 دکترسعید قاضی طباطبایی دکترای مدیریت 30 مدرس و مشاور مدیریت بازرس اصلی رزومه
7 دکتر اکبر شاه کرمی دکترای مدیریت 20 مدرس و مشاور مدیریت نایب رییس هیات مدیره رزومه
8 دکتر محمدعلی محمدی دکترای مدیریت 20 مدرس و مشاور مدیریت رییس هیات مدیره رزومه
9 محمدرضا داد فوق لیسانسMBA 20 مدرس و مشاور مدیریت بازرس علی البدل رزومه